Huisregels

Graag willen wij al onze gasten een plezierige dag bezorgen. Om dit te realiseren verzoeken wij je onderstaand reglement in acht te nemen.

Met het betreden van onze terreinen/accommodaties ga je akkoord met dit reglement. Overtreding kan leiden tot verwijdering van het park/ terrein of in bepaalde gevallen tot aangifte bij de politie. De A.P.V. van gemeente Hoeksche Waard is op het Recreatieoord en het terrein van Zwembad ’t Centrum van toepassing en maakt onderdeel uit van dit regelement.

Artikel 1; Algemeen
1. Alcohol, drugs, lachgas en waterpijpen zijn verboden.
2. Alle vormen van agressie, fysiek of verbaal geweld of anderszins onrustig gedrag tegen bezoekers en medewerker wordt niet getolereerd.
3. Het bij zich dragen van voorwerpen die gevaar op kunnen leveren voor bezoekers en/of medewerkers zijn niet toegestaan.
4. Geluidsoverlast is op het gehele terrein verboden.
5. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
6. Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
7. Het ongevraagd fotograferen van bezoekers en medewerkers is niet toegestaan.
8. Meld schade en vandalisme bij de medewerkers of receptie.
9. Glaswerk is verboden op het terrein.
10. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
11. Barbecueën, open vuur en rook maken is verboden op het gehele terrein.
12. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
13. Naaktrecreatie verboden.

Artikel 2; Toegang
1. Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico.
2. Een dagkaart is eenmalig geldig en geeft uitsluitend toegang tot de accommodatie op de geselecteerde datum. LET OP: Het is niet mogelijk om je reservering te wijzigen naar een andere datum of te annuleren. Op het entreebewijs wordt geen geld retour gegeven. Abonnementen die worden uitgegeven zijn strikt persoonlijk en alleen voor eigen gebruik.
3. Het is verboden om toegangskaarten door te verkopen.
4. In verband met de veiligheid van onze gasten behouden wij ons het recht voor om onze toegangspoorten te sluiten bij grote bezoekersaantallen, met uitzondering van abonnementhouders.
5. Huisdieren zijn niet toegestaan binnen de poorten van het zwembad, speeltuin en kinderboerderij. Voor het overige terrein van Recreatieoord Binnenmaas geldt dat honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.
7. Overtreding van de huisregels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang.
8. Het betreden van onze zwembaden zonder geldig zwemdiploma moet onder begeleiding van een volwassene.
9. Zwembandjes zijn verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma.
10. Bezoekers die op enige wijze in strijd handelen met het in deze huisregels bepaalde, kunnen door eigenaar/exploitant, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het terrein worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat eventuele toegangsbewijzen of reserveringen van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
11. Eigenaar/exploitant is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een – naar achteraf blijkt – ten onrechte opgelegd verwijdering/ontzegging van de toegang, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van eigenaar/exploitant.

Artikel 3; Gebruik van speeltoestellen, attracties en overige voorzieningen
1. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels die op de borden voorkomen of door onze medewerkers worden aangegeven opgevolgd te worden.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.
3. Het gebruik van speeltoestellen, attracties en overige voorzieningen geschiedt geheel voor eigen risico indien er anders gebruik van gemaakt wordt dan waar de voorziening voor bedoeld is.
4. Zwemmen in het water van de Binnenmaas en andere vormen van waterrecreatie geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 4; Parkeren terrein Recreatieoord Binnenmaas
1. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.
2. Aanwijzingen met betrekking tot parkeren gegeven door de medewerkers dienen te worden opgevolgd.
3. Bij verlies van de parkeerkaart ben je verplicht een dagkaart af te nemen.
4. Fietsen dienen op de aangegeven plek geplaatst te worden.
5. Er is videoregistratie bij binnenkomst en vertrek van het parkeerterrein gedurende 24 uur.

Aanvullende algemene huisregels terrein Recreatieoord Binnenmaas
1. Dagrecreatie en vissen is toegestaan tussen 08.00 uur en 22.00 uur, daarna wordt het park afgesloten.
2. Visvergunning is verplicht voor de gehele Binnenbedijkte-Maas, deze is verkrijgbaar bij de kinderboerderij.

 

Wij vinden een goede relatie met onze bezoekers belangrijk. Meld jouw bevindingen, wensen of opmerkingen via info@bresaccommodaties.nl.