Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden versie 1-2023

1.Definities

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • Accommodatie: de onroerende zaak of een deel van een onroerende zaak waarop het gebruik betrekking heeft;   
 • Bres: Bres Accommodaties bv en/of (één van) haar zuster- of dochtervennootschappen en/of aan haar gelieerde vennootschappen;
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Bres Accommodaties bv;
 • Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden voor binnensportaccommodaties, multifunctionele accommodaties, zwembaden en (incidentele) verhuur van Bres;
 • Wederpartij: de partij met wie Bres Accommodaties een overeenkomst sluit of ten behoeve van wie zij werkzaamheden verricht;
 • Huisregels: voorschrift(en) waaraan bezoekers en/of gebruikers van de Accommodatie zich dient te houden. Deze voorschriften zijn in elke accommodatie bij de ingang te vinden.
 • Horeca-exploitant: uitbater van de horeca aanwezig in of grenzend aan de accommodatie.
 • Partijen: Bres Accommodaties en de wederpartij;
 • Derde(n): niet bij de overeenkomst betrokken partij(en);
 • De medegebruikers: Al degenen, die van een gemeentelijke accommodatie gebruikmaken gedurende de tijd, dat aan de gebruiker één of meer ruimten in de accommodatie in gebruik zijn gegeven.
 • De bezoekers: De toeschouwers bij wedstrijden, trainingen, evenementen of uitvoeringen.
 • De beheerder: Degene die door Bres Accommodaties is aangesteld voor het beheren van de gemeentelijke accommodaties en het directe aanspreekpunt is voor de gebruikers tijdens het gebruik van de accommodatie.
 • Overmacht: alle omstandigheden die nakoming door Bres Accommodaties verhinderen of onevenredig bemoeilijken en die zij redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden, voorkomen of verhinderen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder worden mede verstaan dergelijke omstandigheden bij hulppersonen alsmede wanprestatie van hulppersonen. De genoemde omstandigheden sluiten in elk geval de volgende oorzaken in, waartoe zij evenwel niet zijn beperkt:
  • door Bres uitgevoerde handelingen waarvoor zij toestemming verkreeg van de wederpartij;
  • brand, rook, explosie, bluswater, diefstal, natuurrampen, werkstaking, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, belemmerende maatregelen van enige overheid, belemmeringen in het vervoer, bedrijfsongevallen en/of bedrijfsstoringen, verlies of beschadiging van zaken tijdens transport naar Bres of naar de wederpartij en niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Bres.
 • Overeenkomst: de schriftelijk afspraken tussen Bres en de wederpartij;
 • Standaardtarief: uurtarief voor al het niet-commercieel gebruik van gemeentelijke accommodaties.
 • Seizoentarief: uurtarief voor gebruik van 40 uur of meer gedurende een seizoen.
 • Commercieel tarief: uurtarief voor commercieel gebruik van de gemeentelijke accommodaties.
 • Commerciële gebruiker: partijen die een winstoogmerk hebben, geen breed maatschappelijk doel hebben en niet passen bij de maatschappelijke kerntaken.
 • Seizoen: een jaarlijks geheel. Een seizoen start op de 1e schooldag na de zomervakantie en loopt tot de laatste schooldag voorafgaand aan de zomervakantie van het volgend jaar.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Bres en/of (één van) haar zuster- of dochtervennootschappen en/of aan haar gelieerde vennootschappen en de wederpartij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Bres ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk tussen partijen te zijn overeengekomen.
 4. In geval van strijdigheid tussen hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en deze algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en van toepassing.
 6. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de wederpartij afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Toepasselijke voorwaarden voor specifieke werkzaamheden

 1. Afhankelijk van de aard en strekking van de door Bres ten behoeve van haar wederpartij te verrichten werkzaamheden zijn de hierna volgende algemene voorwaarden in de meest recente versie van toepassing:
 2. bij bouwbegeleiding: De Nieuwe Regeling 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur) van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van de bouwkunst (DNR 2011);
  b. bij aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 van het Burgerlijk Wetboek: de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012);
  c. bij vastgoedmanagement, waaronder begrepen werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met betrekking tot een of meer aan de opdrachtgever toebehorende of onder zijn zeggenschap staande onroerende zaken: de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars van februari 2011;
  d. bij gebruik van binnensportaccommodaties, multifunctionele accommodaties en zwembaden: de Algemene gebruiksvoorwaarden van 2023 van Bres Accommodaties;
  e. bij verhuur van onroerende zaken: de door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) opgestelde algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (model door de ROZ in maart 2017 vastgesteld), dan wel de algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:203a BW) (model door de ROZ op 30 januari 2015 vastgesteld), dan wel de algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW) (model door de ROZ op 17 september 2012 vastgesteld);
  f. bij verhuur van roerende zaken: de ROZ huurvoorwaarden voor roerende zaken van Bres;
  1. De hierboven onder a tot en met f genoemde voorwaarden liggen ter inzage bij Bres en kunnen worden opgevraagd via info@bresaccommodaties.nl.
 3. Indien onduidelijk is of door Bres uit te voeren werkzaamheden behoren tot de werkzaamheden als omschreven in één of meer van de hiervoor onder a tot en met f genoemde voorwaarden dan wel onderhavige algemene voorwaarden, dan bepaalt Bres welke voorwaarden op die werkzaamheden van toepassing zijn, ongeacht de aard en strekking van de overeenkomst met de wederpartij.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de onder a tot en met f genoemde voorwaarden, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

4. Voorrangsregeling

Bij de indeling van reserveringen wordt de volgende voorrangsregeling gehanteerd:

 • Bewegingsonderwijs heeft voorkeursrecht;
 • Verenigingen/stichtingen uit de gemeente Hoeksche Waard* hebben voorrang op particulieren uit de Hoeksche Waard;
 • Verenigingen, stichtingen en particulieren uit de gemeente Hoeksche Waard hebben voorrang op verenigingen, stichtingen en particulieren van buiten de gemeente Hoeksche Waard;
 • Structurele reserveringen gaan voor op incidentele reserveringen;
 • Jaarlijks terugkerende reserveringen gaan voor op nieuwe aanvragen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een zo optimaal mogelijke bezetting;
 • Niet-commercieel gebruik gaat voor op commercieel gebruik.
 • Gemeente HW kan bij calamiteiten een locatie claimen en gaat voor alle andere verhuur

* verenigingen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel waarbij de rechtspersoonlijkheid, vestigingsplaats gesitueerd zijn in de gemeente Hoeksche Waard.

5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De in de vorige zinsnede genoemde aanpassingen zullen schriftelijk worden overeengekomen, welke nadere overeenkomsten worden geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.

6. Uitvoering van de overeenkomst

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bres de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Prijzen

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Het risico van prijsstijgingen als gevolg van overheidsmaatregelen, verhoging van kosten, (arbeids-)voorwaarden, verzekeringspremies, wisselkoersen, (nieuwe) belastingtarieven en/of heffingen alsmede alle overige gevallen waarin omstandigheden prijsverhogingen veroorzaken, komt voor rekening van de wederpartij.

8. Betaling

 1. De wederpartij is verplicht de verschuldigde vergoeding te voldoen voordat de vervaldatum van de factuur waarbij het gebruik in rekening is gebracht, is verstreken.
 2. Bij incidenteel gebruik dient de vergoeding voor aanvang van het gebruik van de accommodatie te zijn bijgeschreven op de op de factuur vermelde bankrekening onder vermelding van het factuurnummer en debiteurnummer.
 3. Indien de wederpartij niet binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt, is zij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Naast het alsdan verschuldigde totale bedrag zal de wederpartij tevens gehouden zijn tot vergoeding van de wettelijke handelsrente en de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van Euro 1.000,00.
 4. Betalingen door de wederpartij zullen eerst in mindering worden gebracht op de door de wederpartij verschuldigde buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, de wettelijke handelsrente en vervolgens op de hoofdsom, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe vorderingen gaan.
 5. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de wederpartij zijn facturen van Bres direct opeisbaar.
 6. De overeengekomen vergoeding is gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Het risico van prijsstijgingen als gevolg van overheidsmaatregelen, verhoging van kosten, (arbeids)voorwaarden, verzekeringspremies, wisselkoersen, (nieuwe) belastingtarieven en/of heffingen alsmede alle overige gevallen waarin omstandigheden prijsverhogingen veroorzaken, komt voor rekening van de wederpartij. Voornoemde prijsverhogingen worden derhalve doorbelast aan de gebruiker.

9. Leveringstermijn

Met Bres overeengekomen termijnen voor de levering van zaken of diensten zijn altijd indicatief en nimmer fataal. Schade vanwege overschrijding van de leveringstermijn wordt niet vergoed indien zulks niet van te voren uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

10. Pandrecht en retentierecht

 1. Alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten die Bres uit welke hoofde en/of opdracht dan ook voor of vanwege de wederpartij onder zich heeft en/of zal verkrijgen dan wel aan de wederpartij verschuldigd is en/of zal worden, strekken Bres tot vuistpand voor alle vorderingen die Bres op de wederpartij heeft en/of zal verkrijgen.
 2. Bres heeft jegens een ieder een retentierecht op alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten die Bres uit welke hoofde en/of opdracht dan ook voor of vanwege de wederpartij onder zich heeft en/of zal verkrijgen.
 3. Bij niet voldoen aan de vordering door de wederpartij is Bres gerechtigd tot (openbare) verkoop van het onderpand dan wel hetgeen Bres uit hoofde van het retentierecht onder zich houdt volgens de bij wet bepaalde wijze.

11. Opschorting en ontbinding

Bres is gerechtigd met onmiddellijke ingang nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, te onderbreken of te beëindigen en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd het recht van Bres om schadevergoeding te vorderen, indien en/of in geval van:

 • overmacht van Bres of van een hulppersoon van Bres;
 • de wederpartij in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer verplichtingen uit enige opdracht en/of overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;
 • ontstaan van schade;
 • de wederpartij niet voldoet aan een verzoek van Bres om zekerheid te stellen;
 • de wederpartij in liquidatie, staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert of indien een dergelijke toestand is aangevraagd;
 • de wederpartij de voor het gebruik geldende bepalingen, voorschriften en/of aanwijzingen niet of niet behoorlijk nakomt;
 • de wederpartij in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving, de openbare orde of de goede zeden;
 • het gebruik door de wederpartij anderszins tot klachten aanleiding geeft;
 • de voor het gebruik benodigde vergunningen niet zijn verkregen.

12. Annuleren / wijzigen periode van gebruik

 1. Bres behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen periode van gebruik. Van deze wijzigingen stelt Bres gebruiker tijdig in kennis.
 2. Indien de accommodatie op enig tijdstip niet beschikbaar is, wordt de wederpartij daarvan tijdig in kennis gesteld. In dat geval heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, anders dan (gedeeltelijke) restitutie van de gebruiksvergoeding.
 3. Wederpartij kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot een periode van 30 dagen voor aanvang van de periode van gebruik, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de annulering door Bres. Bij annuleren van de overeenkomst binnen 30 tot 14 dagen voor de aanvang van de periode van gebruik wordt een restitutie van 50% van de verschuldigde vergoeding verleend. Voor annuleringen die korter dan 14 dagen voor aanvang van de periode van gebruik worden ontvangen wordt geen restitutie verleend. Uitzondering hierop is de huur van de squashbaan in Sportcentrum de Boogerd. Hiervoor is annulering NIET mogelijk. Je kunt wel kosteloos telefonisch jouw boeking verplaatsen naar een ander moment.  

13. Aansprakelijkheid van Bres

 1. De aansprakelijkheid van Bres wordt bepaald door de voorwaarden die op grond van artikel 3 van toepassing zijn op de door Bres verrichte werkzaamheden.
 2. Indien geen van de in artikel 3 onder a tot en met f genoemde voorwaarden van toepassing zijn, dan geldt dat de aansprakelijkheid van Bres voor schade en/of letsel is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Bres afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Bres jegens de wederpartij beperkt tot het in verband met de desbetreffende opdracht en/of overeenkomst in rekening gebrachte honorarium met een maximum van Euro 25.000,00, tenzij de wederpartij bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Bres en/of haar leidinggevenden.
 3. Bres is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. Bres is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. In geval van twijfel inzake de juistheid van de door Bres of de wederpartij ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.
 5. Bres is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder onder meer begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en/of immateriële schade.
 6. Bres zal in geen geval gehouden zijn om aan haar verplichtingen uit de opdracht en/of overeenkomst te voldoen en zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in geval van overmacht.

14. Aansprakelijkheid van door Bres ingeschakelde hulppersonen

 1. Het staat Bres vrij om bij de uitvoering van haar overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bres zal bij het inschakelen van hulppersonen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bres is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze hulppersonen.
 2. Hulppersonen genieten in ieder geval en ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid die ingevolge deze algemene voorwaarden ten aanzien van Bres gelden.

15. Vrijwaring

De wederpartij is gehouden Bres te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en door Bres  ingeschakelde hulppersonen alsmede aan Bres de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

16. Gebruiksvoorwaarden verhuur

In de hiernavolgende leden dient onder wederpartij eveneens feitelijk gebruiker te worden verstaan.

 1. Wederpartij dient de accommodatie gedurende de duur van de overeenkomst daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken, conform de in de overeenkomst omschreven bestemming, tijdstippen en voorschriften, met inachtneming van de rechten van Bres en/of derde(n).
 2. Wederpartij is verplicht de bepalingen van de wet (waaronder begrepen ARBO wet), de plaatselijke verordeningen, de gebruiken omtrent huur en verhuur, voorschriften van de (semi)overheid, van de nutsbedrijven en van verzekeraars, de regels van het Bureau Sprinklerbeveiliging (voor zover van toepassing) evenals de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens Bres gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van de accommodatie en de onroerende zaak waarvan de accommodatie deel uitmaakt, na te leven. Hiertoe behoren ook aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, geluidsniveau, orde, brandveiligheid en het goed functioneren van de installaties respectievelijk het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt.
 3. Wederpartij zal bij het gebruik van de accommodatie geen hinder of overlast veroorzaken aan andere gebruikers en/of huurders van de onroerende zaak waarvan de accommodatie deel uitmaakt en hij zal er voor zorgdragen dat vanwege hem op of in de accommodatie aanwezige derden dit evenmin doen.
 4. De algemene gebruiksregels van de accommodatie dienen door de wederpartij en/of derden te worden nageleefd, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Aanwijzingen van voor Bres werkzame personen dienen te allen tijde stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
 5. Het inrichten en ontruimen van de accommodatie dient binnen de overeengekomen periode van gebruik plaats te vinden.
 6. De nooduitgangen en de toegang tot brandslangen, brandblussers, brandkranen en EHBO voorzieningen dienen altijd vrij te worden gelaten.
 7. De bij een door wederpartij georganiseerde activiteit aanwezige toezichthouders en/of begeleiders dienen op de hoogte te zijn van het Calamiteiten- en ontruimingsplan.
 8. Het gebruik van speelmateriaal en andere roerende zaken is voor rekening en risico van wederpartij en/of derde(n). Speeltoestellen mogen enkel met de daarvoor bestemde hulpmiddelen worden verplaatst en alleen worden gebruikt overeenkomstig het doel. Het gebruikte materiaal en overige roerende zaken dienen na gebruik door de gebruiker en/of derde(n) op de daarvoor bestemde plaatsen te worden teruggezet.
 9. Materiaal benodigd voor een activiteit dient door de wederpartij binnen de afgesproken tijd van het gebruik zelf gereed gezet te worden. Uitzondering: In de huiskamer van het Dorpshart is de beheerder verantwoordelijk voor het gereed zetten van materialen.
 10. Het betreden van de sportzalen is uitsluitend toegestaan zonder schoeisel of met sportschoenen zonder zwarte zool die niet buiten gebruikt worden.
 11. Het gebruik van magnesiumpoeder door de turnvereniging bij het gebruik van de werktuigen is toegestaan, mits daarvan geen misbruik gemaakt wordt en na afloop de werktuigen en de vloer van het poeder gereinigd worden. Géén van de accommodaties is uitgerust met een magnesiumpoedervoorziening.
 12. Het omkleden mag alleen plaats vinden in de daarvoor aangewezen kleedgelegenheden.
 13. In alle gemeentelijke accommodaties geldt een rookverbod.
 14. Met uitzondering van het horecagedeelte, is het gebruik van consumpties in de accommodaties niet toegestaan.
 15. In accommodaties met horecagelegenheid is het alleen in overleg met de horeca-exploitant toegestaan zelf meegebrachte consumpties te consumeren.
 16. Invalidenwagens mogen alleen in overleg met de beheerder, dan wel de horeca-exploitant, in de gemeentelijke accommodaties geplaatst worden.
 17. Zonder schriftelijke toestemming van of namens de beheerder mogen geen oefen- en speelmaterialen (met uitzondering van kleine spelmaterialen) door de gebruiker in de gemeentelijke accommodaties worden meegebracht. Uit de accommodatie mag de wederpartij geen materiaal of andere voorwerpen verwijderen.
 18. Huisdieren en vee zijn in de accommodaties niet toegestaan..
 19. De instelling van de technische installaties mag door de wederpartij niet worden gewijzigd. Onnodig licht- en waterverbruik dient te worden vermeden.
 20. De wederpartij dient de instructies van de beheerder, dan wel de horeca-exploitant, op te volgen.
 21. Bij het einde van de overeengekomen periode van gebruik dient de accommodatie door de wederpartij te zijn ontruimd en te verkeren in de staat waarin deze werd aangetroffen, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt. De was- en kleedruimten dienen uiterlijk 15 minuten na het einde van de overeengekomen periode van gebruik te zijn ontruimd.
 22. Bij het einde van de overeengekomen periode van gebruik zal de wederpartij zorgdragen voor het uitzetten van waterkranen, douches, het uitdoen van lichten en het (af)sluiten van deuren.
 23. De deelnemers aan de door de wederpartij georganiseerde activiteit zullen niet worden toegelaten tot de accommodatie voordat de als verantwoordelijke aangewezen toezichthouders en/of begeleiders aanwezig zijn. De door de wederpartij als verantwoordelijke aangewezen toezichthouders en/of begeleiders verlaten de accommodatie niet voordat alle deelnemers deze verlaten hebben.
 24. Het is de deelnemers aan de door de wederpartij georganiseerde activiteiten alleen toegestaan om de betreffende accommodatie, althans het betreffende deel daarvan, te betreden. Het is verboden om de overige ruimten die zich bevinden in de onroerende zaak waarvan de accommodatie deel uitmaakt, te betreden.
 25. Het is de wederpartij en/of derde(n) niet toegestaan uitingen van reclame te (laten) plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bres.
 26. Het is verboden zonder voorafgaande toestemming van de beheerder of Bres:
  1. Zich in te laten met de technische installatie.
  2. Muziek ten gehore te brengen.
  3. Collecten te houden of te doen houden.
  4. Te venten of te doen venten met welke artikelen of voor welke doeleinden dan ook.
  5. Loten te verkopen.
  6. Kramen te plaatsen.
 27. Bij reserveringen voor bingo’s en andere soortgelijke kansspelen is de wederpartij verplicht om regelgeving vanuit de Wet op de Kansspelen, de Regeling Kleine Kansspelen en overig gemeentelijk beleid na te leven.
 28. Het is de wederpartij en/of derde(n) niet toegestaan zaken, waaronder begrepen speeltoestellen, te plaatsen in dan wel te verwijderen uit, de accommodatie en de onroerende zaak waarvan de accommodatie deel uitmaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bres.
 29. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de door hem georganiseerde activiteiten. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor voldoende toezichthouders en/of begeleiders op/van de door hem georganiseerde activiteiten, die over een BHV en EHBO diploma beschikken, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 30. De door wederpartij en/of door derde(n) veroorzaakte schade aan de accommodatie dient door wederpartijonmiddellijk te worden gemeld aan Bres.
 31. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie en de door gebruiker en/of derde(n) gebruikte roerende zaken, die is ontstaan tijdens de overeengekomen periode van gebruik of direct voortvloeit uit dit gebruik van de accommodatie.
 32. Indien de accommodatie na afloop van de overeengekomen periode van gebruik is verontreinigd, dan is Bres bevoegd om de schoonmaakkosten bij gebruiker in rekening te brengen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

17. Gebruik van zwembaden

 1. In de hiernavolgende leden dient onder wederpartij eveneens feitelijk gebruiker te worden verstaan.
 2. De in artikel 16omschreven verplichtingen gelden ook ten aanzien van het gebruik van zwembaden.
 3. Wederpartij is alleen gerechtigd gebruik te maken van in het zwembad aanwezig speelmateriaal en/of overige roerende zaken indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 4. Uitsluitend deelnemers aan de door wederpartij georganiseerde activiteiten mogen het zwembad tijdens de huurperiode betreden. Indien nodig, houdt wederpartij een toegangscontrole.
 5. Wederpartij die het zwembad, en/of delen daarvan huurt, dient kennis te hebben van artikel 25 van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Het Besluit ligt ter inzage bij Bres en zal op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.
 6. Door wederpartij in verband met Calamiteiten- en ontruimingsplan aangewezen kaderleden, die tenminste ouder zijn dan 21 jaar, dienen een ongevallenregistratie bij te houden, welke op eerste verzoek aan Bres ter inzage wordt verstrekt. De namen van de betreffende kaderleden worden in een bijlage aan de overeenkomst gehecht.
 7. Door wederpartij aangewezen toezichthouders en/of begeleiders kunnen deelnemen aan door Bres georganiseerde oefeningen in het kader van geldende Calamiteiten- en ontruimingsplannen. Deelname is voor rekening en risico van de gebruiker. Deelname ontslaat gebruiker niet van de verplichting als omschreven in artikel 16 j van onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden.
 8. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de door hem georganiseerde activiteiten. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor voldoende toezichthouders en/of begeleiders op/van de door hem georganiseerde activiteiten, die over een BHV en EHBO diploma met reanimatieaantekening beschikken, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Algemene voorwaarden Zwemlessen: Klik hier

18. Gebruik van het recreatieoord

 1. De in artikel 16 omschreven verplichtingen voor de wederpartij dan wel de feitelijke gebruiker gelden ook ten aanzien van het gebruik van het recreatieoord.

19. Horeca

 1. Het horecagedeelte van de accommodatie is niet bij het gebruik inbegrepen, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 2. Het is wederpartij niet toegestaan in de accommodatie alsmede de onroerende zaak waarvan de accommodatie deel uitmaakt, spijzen, dranken, en andere consumptieartikelen te (laten) verkopen en/of gratis te (laten) verstrekken, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

20. Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of door Bres geleverde zaken en/of het factuurbedrag dienen door de wederpartij binnen zeven dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen vijftien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dan wel ontvangst van de zaken en/of de factuur schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Bres.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 3. Bres is slechts schadevergoeding verschuldigd indien zij schriftelijk in gebreke is gesteld en binnen de haar daartoe gegeven redelijke termijn niet alsnog deugdelijk is nagekomen.

21. Vervaltermijn

Alle vorderingen van de wederpartij en derden vervallen, indien deze niet binnen één jaar in rechte zijn ingesteld, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de wederpartij respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten, waarop hij zijn aanspraak baseert, doch in ieder geval vervallen dergelijke vorderingen na verloop van drie jaar, gerekend vanaf de datum van het verstrekken van de opdracht aan Bres  en/of het sluiten van de overeenkomst met Bres of bij gebreke daarvan het verrichten van de werkzaamheden door Bres.

22. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Intellectuele eigendomsrechten van Bres dienen waar ook ter wereld te worden gerespecteerd.
 2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, adviezen, (model)contracten, rapporten, software, schetsen, tekeningen en andere geestesproducten van Bres, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden zonder schriftelijke verkregen toestemming van Bres te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

23. Onttrekking personeel

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan om gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, werknemers van Bres in dienst te nemen of anderszins direct of indirect werkzaamheden voor zich te laten verrichten.
 2. In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1verbeurt de wederpartij aan Bres een onmiddellijke opeisbare boete van Euro 25.000,00 per overtreding en van Euro 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bres op volledige schadevergoeding, indien haar schade groter is dan het boetebedrag.

 24. Geheimhouding

 1. De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Bres.
 2. De wederpartij zal gegevens van Bres, waaronder begrepen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt deugdelijk beschermen door het aanbrengen van de benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van Bres.
 3. In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 en 2 verbeurt de wederpartij aan Bres een onmiddellijk opeisbare boete van Euro 1.500,00 per overtreding en van Euro 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bres op volledige schadevergoeding, indien haar schade groter is dan het boetebedrag.
 4. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichting tot geheimhouding, zoals bedoeld in dit artikel.

25. Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover wederpartij als verwerker zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens voor de Bres verwerkt, garandeert wederpartij de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de persoonsgegevens is gewaarborgd. Wederpartij verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Bres behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
 2. Partijen regelen de verwerking, genoemd in het eerste lid, door het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

26. Wijziging van algemene voorwaarden

Bres is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wederpartij wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Bres niet binnen 14 dagen na de mededeling van Bres dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

27. Rechtskeuze en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Bres en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Voorwaarden / huisregels toegang accommodaties: klik hier